Програма по сектори

Социална политика

Социална политика

Относно социалната политика:

  • Подкрепа от страна на общината за развитие на социалното предприемачество – предоставяне на общински терени и помещения при облекчени условия;
  • В общинските предприятия и фирмите с общинско участие да има запазена квота за „защитени и подкрепени“ работни места за хора с увреждания;
  • Създаване на дневни центрове и центрове за седмична грижа за пълнолетни лица с трайни физически и/или ментални увреждания, като не се разчита само на оперативни програми и финансиране от ЕС, а и със средства от общинския бюджет;
  • Отчетност и прозрачност при разпределянето и разходването на средствата от делегираните бюджети на социалните услуги, които се управляват от общината;
  • Прозрачност при отдаването на общински помещения и разпределянето на средствата от общинския бюджет за подпомагане на НПО и съфинансиране на проекти;
  • Публично обсъждане при планирането на интеграционни дейности и мерки и с участието на всички заинтересовани страни.

Програма по сектори